مبایع نامه

ماده 1 : طرفین قراداد 1-1- فروشنده

ماده 1 : طرفین قراداد 2-1- خریدار

ماده 2 : موضوع و مشخصات مورد معامله

که با تمام متعلقات و منصوبات ، منصوبه و غیرمنصوبه میباشد

ماده 3 : ثمن معامله

 

دریافت شد
واریز گردید

ماده 4 : شرایط معامله

ساعت 12 ظهر به عهده فروشنده می باشد.